LIST OF PATRON MEMBER

Membership No.

Name

Batch
Membership Year

OBA/PM

1

Sri

V.D. Agarwal

 

1941

"

2

Late

R.D. Pant

 

1944

"

3

Late

S.D. Bansal

 

"

"

4

Sri

B.D. Tandon

 

"

5

"

G.G. Gogte

 

"

"

6

"

J.K. Srivastava

 

"

"

7

"

M.M. Misra

 

"

"

8

"

M.L. Singhania

 

1945

"

9

"

B.N. Srivastava

 

"

"

10

"

T.G. Jog

 

1946

"

11

"

S.R. Gupta

 

"

"

12

"

S.S. Bhargava

 

"

"

13

"

M.C. Mathur

 

1947

"

14

"

B.D. Naithani

 

"

"

15

"

C.S. Pathak

 

1948

"

16

"

H.B. Shroff

 

1949

"

17

Late

P.R. Sharma

 

"

18

Sri

R.R. Sharma

 

"

"

19

"

N.S. Kapoor

 

"

"

20

Late

R.K. Jain

 

"

"

21

Sri

R.B. Verma

 

"

"

22

"

N.P. Misra

 

1951

"

23

"

Y.D. Misra

 

1953

"

24

"

S.K.Verma

 

1960

"

25

"

N.P. Dubey

 

1966

"

26

"

D.S. Mathur

 

1970

"

27

Late

M.N. Gupta

 

1972

"

28

Sri

K.K.Agarwal

1964

"

"

29

"

V.K. ain

19

1973

"

30

"

E.D. Daruvala

 

"

"

31

"

C.P. Caprihan

 

1974

"

32

"

N.C. Jain

 

"

"

33

"

C.P. Agarwal

1964

"

"

34

"

R.K. Maheshwarl

19

"

"

35

"

P.N. Gosain

 

"

"

36

"

R.K. Sharma

 

"

"

37

"

S.S.Misra

 

"

"

38

"

J.N. Singh

 

"

 

Membership No.

Name

Batch
Membership Year

OBA/PM

39

Sri

P.L. Jain

 

1974

"

40

"

P.P. Chandrana

 

"

"

41

"

R.C. Gupta

 

1975

"

42

"

R.L. Srivastava

 

"

"

43

"

Y.P. Singh

 

"

44

"

R.Z. Mashin

 

"

"

45

"

Satyavan Gupta

 

1976

"

46

"

T.S. Vasudeva

 

"

"

47

"

B.L. Kulshreshtha

 

"

"

48

"

S.V. Misra

 

1977

"

49

"

B.N. Rakshit

 

"

"

50

"

Ramanuj Misra

 

"

"

51

Late

S.A. Mazid

1959

"

"

52

Shri

K.L. Agarwal

19

"

"

53

"

O.S. Mudgil

19

"

"

54

"

D.R. Yadav

1966

"

"

55

"

M.A. Rizvi

1964

1980

"

56

"

S.N. Singhal

 

1981

"

57

"

N.N. Masldan

 

"

"

58

"

S.K. Srivastava

 

"

"

59

"

S.C. Rastogi

 

"

"

60

"

O.N. Tandon

 

"

"

61

"

K.S. Gautam

 

"

"

62

"

S.A. Samad

 

"

"

63

"

S.C. Agarwal

 

"

"

64

"

R.K. Verma

 

"

"

65

"

R.C. Tripathi

 

"

"

66

"

Attar Singh

 

1982

"

67

"

S.S. Verma

 

"

"

68

   "

S.K. Singh

 

"

"

69

"

N.K. Vaish

 

"

"

70

"

W.N. Mane

 

"

"

71

"

Aftab Alam

 

"

"

72

"

R.N. Srivastava

 

1984

"

73

"

D.C. Fularia

 

"

"

74

"

R.P. Singhania

 

"

"

75

"

V.K. Maheshwari

 

"

"

76

"

A.N. Dube

 

"

OBA/PM

77

Sri

S.K. Agarwal

 

1984

"

78

"

Y.N. Mathur

 

"

"

79

"

C.B. Gupta

 

"

"

80

"

A.K. Agarwal

 

"

81

Mrs

Gita  Patel

 

"

82

Sri

A.N. Srivastava

 

"

"

83

"

R.D. Singh

 

"

"

84

"

P.K. Shukla

 

"

"

85

"

R.K. Nigam

 

"

"

86

"

J.P. Srivastava

 

"

"

87

"

R.N. Tripathi

 

"

"

88

"

P.D. Bhatter

 

"

"

89

"

M.M. Yogi

 

"

"

90

"

J.D. Ktiyar

 

"

"

91

"

A.K. Srivastava

1963

"

"

92

"

U.R. Guha

19

"

"

93

"

S.K. Laul

19

"

"

94

"

A.S. Tomar

19

"

"

95

"

S.R. Mogh

 

"

"

96

"

B.K. Gupta

 

1986

"

97

"

R.B. Agarwal

 

"

"

98

"

Alok Mukherjee

 

"

"

99

"

Kalley Singh Yadav

1968

"

"

100

"

S.C. Jain

1985

"

"

101

"

R.P. Sharma

19

1987

"

102

"

A.U. Ansari

19

"

"

103

"

M.L. Gupta

 

"

"

104

"

R.P. Agarwal

 

1988

"

105

"

A.K. Upadhayay

 

"

"

106

"

J.K. Pandey

 

"

"

107

"

Rajiv Suri

 

"

"

108

"

S.B. Bhargava

 

"

"

109

"

S.S. Awasthi

 

"

"

110

"

R.C. Joshi

 

"

"

111

"

V.K. Jaiswal

 

"

"

112

"

D.S. Bhargava

 

"

"

113

"

S.K. Nautiyal

 

"

"

114

"

B.K. Gaur

 

"

"

115

"

J.S. Saxena

 

1989

 

OBA/PM

116

Sri

Y.N. Mallah

 

1989

"

117

"

K.N. Gupta

 

"

"

118

"

B.D. Dixit

 

"

"

119

"

C.M. Kapoor

 

"

"

120

Km

Alka Saxena

1982

"

"

121

Sri

R.K. Arora

19

"

"

122

"

V.K. Malhotra

1976

"

"

123

"

A.N. Bajpai

1984

"

"

124

"

V.K. Misra

19

"

"

125

"

C.S. Chaturvedi

1975

1994

"

126

"

G.P. Mishra

1970

"

"

127

"

U.S. Gupta

1991

"

"

128

"

N.S. Yadav

1983

"

"

129

"

A.P. Pandey

1976

"

"

130

"

R.K. Verma

1962

"

 "

131

"

S.K. Singh Baghel

1974

1994

"

132

"

Mahabir

1978

"

"

133

"

S.N. Awasthi

1968

"

"

134

"

Govind Bhargava

1983

"

"

135

Smt

Kumud Pandey

1981

"

"

136

"

Abha Bhargava

1982

"

"

137

"

Gopal Dixit

1974

"

"

138

"

S.C. Agarwal

19

"

"

139

"

R.K. Srivastava

1982

"

"

140

"

R.K. Gupta

1985

"

"

141

"

R.K.Srivastava

1987

"

"

142

"

A.N. Bajpai

1984

"

"

143

"

A.K. Rastogi

 

1996

"

144

"

A.P. Bajpai

1987

"

"

145

"

Neeraj Joshi

1986

"

"

146

"

R.P. Tyagi

 

"

"

147

"

H.N. Singh

 

1997

"

148

"

R.D. Tyagi

 

"

"

149

"

S.P. Maurya

 

"

"

150

"

R.S. Yadav

1971

"

"

151

"

R.K. Dwivedi

19

1998

"

152

"

Rajesh Srivastava

1984

"

"

153

"

R.M. Gautam

19

2001

"

154

"

Arvind Yadav

1985

"

 

OBA/PM

155

Sri

Anoop Goswami

1986

2001

156

"

Mohan Lal Yadav

1986

157

"

R.K. Yadav

1984

2002

158

"

C.K. Upadhyava

1984

159

"

Govind N. Verma

19

160

"

Jitendra Patel

2000

161

"

Vinay Kr Tripathi

1989

162

"

Sanjay Misra

1983

163

"

Praveen Singh

1990

164

"

S.K. Gaur

1987

165

"

Ashok Kumar

1985

166

"

M.K. Srivastava

1984

167

"

Mahendra Uttam

1987

168

"

Lokdesh Shukla

1985

169

"

Mukesh Singh

1995

170

"

M.P. Awasthi

1975

171

"

S.C. Gupta

1982

172

"

A.K. Bhatia

1974

173

"

V.B.S. Chauhan

1973

174

"

M.K. Malik

2001

175

"

R.S. Verma

1975

2003

176

"

R.P. Agarwal

1959

177

"

R.N. Yadav

1982

178

"

Arvind Singh Yadav

1983

179

"

Vivek Kumar

1985

180

"

Adarsh Kr Khare

1983

181

"

P.P. Chandrana

1963

182

"

S.L. Sehgal

1959

"

183

"

V.P. Singh

1987

"

184

"

D.K. Gupta

1976

"

185

"

S.D. Awasthi

1979

"

186

"

Anand Mohan Singh

1987

"

187

"

A.B. Singh Rawat

1988

"

188

"

Subedar Gautam

1975

"

189

"

A.C. Kalita

1986

"

190

"

D.D. Singh

1989

"

191

"

Q.M. Humayun

1962

2003

192

Sri

Pradeep Saxena

1982

2003

 

OBA/PM

193

Sri

Arun Kant Agarwal

1971

2006

"

194

"

H.L. Bhardwaj

1974

"

"

 195

Late

Amar Singh Sisodiya  

1984

2007 

 "

196

Shri

Devendra Kr Verma

1988

2007 

 "

 197

"

Dilip Chandra Gore

1962

2007 

 "

 198

"

Sharad Nigam

1991

2007 

 "

 199

"

Sanjay Goel

1989

2007 

 "

 200

"

Manoj Kumar Verma

1983

2007 

 "

 201

"

Pankaj Srivatava

1990

2007 

"

 202

"

Anil Wali

1983

2007 

"

 203

"

Anand Kumar Awasthi

1996

2007 

 "

 204

"

Y.K. Srivastava

1977

2007 

 "

 205

"

R.S. Katiyar

1976

2007 

 "

 206

"

Santosh Kr. Kuril

1984

2007 

 "

 207

"

Sanjay Misra

1983

2007 

 "

 208

"

Satish Tyagi

1988

2007 

 "

 209

"

V.K. Indrayan

1964

2007 

"

 210

"

K.K. Sindhi

1994

2007 

"

 211

"

Devendra Kr. Yadav

1990

2007 

 "

 212

"

Bhartendu Gupta

1972

2007 

 "

 213

"

Lalit Kumar

1985

2007

 "

 214

"

Shailendra S. Chauhan

1985

2007 

 "

 215

"

Praveen Singh

1990

2007 

 "

216

"

Ashok Kaul

1981

2007 

 "

 217

"

 Pradeep Vohra

1997

2007 

"

 218

"

Ajai Gupta

1979

2007 

"

 219

"

 R.K. Sharma

1984

2007 

 "

 220

"

 Vipin Kumar Mittal

1982

2007 

 "

 221

"

Sunder Lal 

1974

2007 

 "

 222

Late

R. R Tripathi 

1958

2007 

 "

 223

Shri

Pankaj Johari

1983

2007 

 "

 224

"

B.R. Verma

1972

2008 

 "

 225

"

Anil Kumar Pandey

1979

2009 

"

 226

"

R.D. Singh

1967

2010 

"

 227

"

Aditya Praksh Verma

1987

2012 

 "

 228

"

Vijay Kumar

1993

2012 

"

 229

"

Amit Aneja

1988

2013

"

 230

"

Jasvir Singh

1988

 

OBA/PM

231

"

Alok Srivastava

1988

2013

232

"

Rajeev Agrawal

1988

233

"

Vishnu Kant Pandey

1988

234

"

Manoj Garg

1988

235

"

Rajjev Katiyar

1988

236

"

Sunil Jain

1988

237

"

J.P. N. Pandey

1988

238

"

Mirza Shakeel Imitiyaz

1988

239

"

Bhuvnesh Shankar

1988

240

"

Haridatt Sharma

1988

241

"

Abhay Rastogi

1988

242

"

Vijay Narayan Singh

1980

243

"

Shailendra Gupta

1988

244

"

Sudhir Kumar Porwal

1997

"

245

"

R.D. Jaiswal

1978

"

246

"

Hemant Kumar Tyagi

1987

"

247

"

Azaz Ahamad

2007

"

248

"

Durvijay Singh

2009

2014

249

"

Kuldip Kumar Sharmal

1976

"

250

"

Muntazir Ahmed

1968

"

251

"

Awadhesh Kr. Singh

1984

"

252

Ms

Neelu Kambo
Faculty

253

Sri

Jitendra Kumar Guatam
Faculty

254

"

A.K.S. Gangwar 1989

255

"

Arvind Verma 1979

256

"

Arun Dhall 1989

257

"

Awadhesh Kumar Sharma 1980

258

"

N.S. Yadav 1982

259

"

Hemant Ambekar 1990

260

"

Anish Bhatnagar 1991

261

"

Rama Shankar Singh 1986

2016

262

"

Sanjay Bharadwaj 1992

2017

263

"

Roop Chand Duggar 1992

264

"

Rajeev Sharma 1992

265

"

Anil Kumar Beniwal 1992

266

"

Harsh Mani Tripathi 1992

267

"

Puneet Singhal 1992

268

"

Jai Prakash Pajapati 1992

269

"

Sanjay Tewari 1992

270

"

Anand Mohan Singh 1985

2018

271

"

Manoj Kumar 1988