LIST OF LIFE MEMBER

Membership No.

Name

Batch
Membership Year

OBA/LM

1

Sri

H.C. Chakravarty

 

1945

"

2

"

Aftab  Singh

1938

1949

"

3

"

C.G. Shively

1930

"

"

4

"

R.P. Singh

1934

"

"

5

"

S.P. Chaudhary

1942

1951

"

6

"

B.L. Agarwal

1939

1953

"

7

"

N.K. Agarwal

1933

"

"

8

"

R.A. Singh

1933

1954

"

9

"

W.A. Singh

1933

"

"

10

"

A.C. Jain

1945

"

"

11

"

A.K. Mitra

1936

1956

"

12

"

S.C. Jain

1945

1959

"

13

"

R.P. Vadwan

1945

1960

"

14

"

P.D. Patel

 

"

"

15

"

S.B. Mehta

 

1961

"

16

"

B.B. Desal

 

1962

"

17

"

C.L. Thakrat

 

1965

"

18

 

T.P. Mathur

1948

"

"

19

"

Ram Bharosey

1936

"

"

20

"

D.N. Rai

1954

"

"

21

"

B.D. Pandey

 

"

"

22

"

H.P. Singh

 

"

"

23

"

R.P. Jhanjee

1937

"

"

24

"

H.K. Mushran

1934

1966

"

25

"

P.C. Gupta

1947

1968

"

26

"

G.M. Dayal

1938

"

"

27

"

V.K. Sharma

1951

"

"

28

"

P.C. Kaushik

1948

"

"

29

"

R.S. Agarwal

1937

"

"

30

Late

R.P. Shukla

1942

1970

"

31

"

B.N. Bhattacharjee

1928

"

"

32

"

R.R. Chakravarty

 

1971

"

33

Sri

S.D. Vidyarthi

1943

"

"

34

"

S.N. Chakravarty

 

1972

"

35

"

B.P. Pathak

1940

"

"

36

"

Y.K. Bansal

1967

"

"

37

"

S.N. Avasthi

1968

"

Membership No.

Name

Batch
Membership Year

OBA/LM

 38

 Late

J.B. Mathur

1937

1972

"

39

Sri

R.S. Chaudhary

1952

"

"

40

"

B.P. Srivastava

1966

"

"

41

"

R. Singh

1963

"

"

42

"

N.C. Agarwal

1947

"

"

43

"

J.S. Chaturvedi

1947

1973

"

44

"

G.C. Srivastava

1947/69

"

"

45

"

P.C. Jain

1943

"

"

46

"

K.D. Singh

1945

"

"

47

"

Chandrika Pd.

 

"

"

48

"

A.K.Srivastava

1966

1973

"

49

"

Girvar Singh

 

"

"

50

"

S.N. Tandon

1947

"

"

51

"

K.C. Tandon

1952

"

"

52

"

R.B.L.Nigam

1955

"

"

53

"

N.K. Mitra

1955

1974

"

54

"

Y.N. Dwivedi

1962

"

"

55

"

S.C. Gupta

54/62/71/73

"

"

56

"

V.P. Khanna

1962

"

"

57

"

A.N. Lahri

1951

"

"

58

"

Sarwan  Bhai

1965

"

"

59

"

Gopal Tulsiyan

1972

"

"

60

"

K.G. Srivastava

1969

"

"

61

"

S.A. Khan

1956

"

"

62

"

R.B. Agarwal

1958

1975

"

63

"

Z.A. Khan

1965

"

"

64

"

R.C. Mathur

1952

"

"

65

 

Y.R. Mehrotra

1963

"

"

66

"

S.V. Karkhani

1966

"

"

67

"

K.K. Kapoor

1957

"

"

68

"

Q.M. Humayan

1962

"

"

69

"

Y.P. Bajpai

1967

"

"

70

"

D.K. Tandon

1972

1977

"

71

"

Kasera

 

"

"

72

"

J.P. Srivastava

1939

"

"

73

"

D.R. Sharma

1941

"

"

74

"

R.K. Agarwal

1957

"

OBA/LM

75

Sri

A.C.Sethia

1965

1977

"

76

"

R.V. Shukla

1976

1978

"

77

"

S.N. Tandon

1947

"

"

78

"

M.L. Banerjee

1952

1979

"

79

"

R.P. Saxena

1965

"

"

80

"

S.N. Tandon

1971

"

"

81

"

S.P. Mukherjee

1949

1980

"

82

"

S.S. Tomar

1953

"

"

83

"

V.B.S. Chauhan

 

"

"

85

"

R.P. Chaubey

1972

"

"

87

"

S.N. Shukla

 

"

"

88

"

A.P.Singh

1959

1981

"

89

"

H.N. Srivastava

1972

"

"

91

"

R.V. Chaudhery

 

"

"

93

"

A.C. Ghambhir

1971

"

"

94

"

Prem Singh

1971/76

"

"

95

"

P.S. Katiyar

1970

1982

"

96

"

S.K. Bardia

 

"

"

97

"

R.G. Tiwari

 

"

"

98

Smt

Kumud Pandey

1981

"

"

99

Sri

K.R. Jog

 

"

"

100

"

S.K. Anand

1960

"

"

101

"

P.C. Gupta

1962

"

"

102

"

K.K. Verma

1947

"

"

103

"

B.S. Kalra

 

"

"

105

"

S.G. Tripthi

1949

"

"

106

"

S.K. Dixit

1959

"

"

107

"

Girish  Verma

1978

"

"

108

"

A.K.Srivastava

1964

"

"

109

"

Rajesh  Perty

1970

"

"

110

"

Bhagat Singh

1977

1984

"

111

"

J.K.Pandya

1979

"

"

113

"

L.K.Verma

1955

"

"

114

"

Dinesh Mittal

1975

"

"

115

"

V.P.S. Kuswaha

 

"

"

116

"

J.P. Bhanti

1974

"

"

117

"

R.D. Maheshwari

1973

"

"

118

"

R.A. Sachan

1969

"

OBA/LM

119

Sri

A.K. Mitra

1952

1984

       "

120

"

S.K. Singh

1955

"

       "

121

"

G.L. Pal

1978

"

       "

122

"

R.P. Pathak

1979

"

       "

123

"

S.C. Gupta

 

"

       "

124

"

B.K. Gupta

1954

"

       "

126

"

R.D. Srivastava

 

"

       "

127

"

A.K. Bhatia

1973

"

       "

129

"

S.K. Sharma

1962

1985

       "

135

"

Vijay  Verma

1985

"

       "

136

"

Manish Shukla

1985

"

       "

139

"

L.P. Gupta

1976

"

       "

140

"

Sunil Kr. Gupta

1985

"

       "

141

"

M.C. Nigam

1960

"

"

142

"

V.N. Mishra

1957/1952

"

"

143

"

S.C. Kalra

1963

"

"

144

"

M.D. Shukla

1981

1986

"

147

"

R.K. Sharma

1962

"

"

148

B.K. Gaur

1968/84

"

"

150

"

Liyakat  Ali

1982

"

"

152

"

Gyanesh Misra

1948

"

"

153

"

Ajay Kr. Awasthi

1984

"

"

155

"

K.P. Kukreti

1965

"

"

156

"

S. Prakash Baboo

1981

"

"

157

"

Prabhat Agarwal

1977

"

"

158

"

A.K. Srivastava

1966

"

"

160

"

R.K. Jain

1984

"

"

161

"

A.P. Misra

Associate

"

"

162

"

S.K. Gupta

 

"

"

163

"

D.N. Chauhan

1977

"

"

164

"

C.P. Srivastava

1953/66

"

"

165

"

H.L. Yadav

1969

"

"

166

"

K.C. Pachauri

1962

"

"

167

"

M.K. Arora

 

"

"

168

"

R. Mehrotra

 

"

"

169

"

S.D. Singh

1980

"

"

170

"

K.P. Misra

1965

"

"

171

"

B.K. Misra

1961

"

OBA/LM

172

Sri

M.P. Agnihotri

1961

1986

"

173

"

R.N. Prajapati

 

"

"

174

"

T.N. Tiwari

1964

1987

"

175

"

R.N. Yadav

1982

"

"

176

"

Laxman Singh

1975

"

"

177

"

K.P. Gupta

 

"

"

178

"

B.K. Chaudhari

 

"

"

179

"

Jain

 

"

"

180

"

J.N. Sharma

1963

"

"

181

"

O.N. Misra

 

"

"

182

"

O.N. Mukharjee

 

"

"

183

"

O.N. Tripathi

1980

1988

"

184

"

Pankaj Jain

1988

"

"

185

"

B. Bajpai

1960

"

"

186

"

J.S. Kushwaha

1976

"

"

187

Ms

Piyush Gupta

1978

"

"

188

Sri

V.K. Chaturvedi

1981

"

"

189

"

S.D. Singh

 

"

"

190

"

R.B. Katiyar

1976

"

"

191

"

Ashok Kaul

1981

"

"

192

Sri

D.D. Mukharjee

1951

   "

"

193

"

V.M. Saxena

1963

"

"

194

"

S.P.Sati

 

"

"

195

"

Govind Bhargava

1983

"

"

196

"

R. Singh Cheema

1987

"

"

198

"

H.C. Shukla

1969

"

"

199

"

V.S. Shukla

1987

"

"

200

"

R.S. Jain

 

"

"

201

"

Ajay Singh

1985

"

"

202

"

Sanjay Singh

1985

"

"

203

"

N.B. Singh

1983

"

"

204

"

Balvir Singh

1981

"

"

205

"

Asim Bera

1984

"

"

206

"

Pradumn Singh

1986

"

"

207

"

Manoj Lohani

1987

"

"

208

"

J.K. Mukharjee

1979

"

"

209

"

R.P. Rai

 

"

"

210

"

Rakesh Verma

 

"

OBA/LM

211

Late

Nishkam Kasturia

1974

1988

"

212

Smt.

Anita Niskam

1977

"

"

213

Sri

Amod Bajpai

1986

"

       "

214

"

S.K. Saxena

1955

"

       "

215

"

R.C. Gupta

1957/62

"

       "

216

"

K. Siddiqee

 

"

       "

217

"

R.B. Prajapati

 

"

       "

218

"

S.K. Sachan

 

"

       "

219

"

A.K. Agnihotri

1980

"

       "

220

"

Ajay  Saxena

1985

"

       "

221

"

C.P. Maurya

 

"

       "

222

"

A.N. Singh

 

"

       "

223

"

Arunabh Chowdhary

1984

1989

       "

224

"

I.P. Awasthi

1983

"

       "

225

"

S.K. Pandey

1957/72

"

       "

227

"

S.S. Mishra

1972/47

"

       "

228

"

A.K. Srivastava

 

"

       "

229

"

S.P. Singh

 

"

       "

230

"

Jitendra Jain

1986

"

       "

232

"

A.K. Sharma

1971/80

"

       "

233

"

R.D. Trivedi

1970

"

       "

234

"

Sachidanand

1987

"

       "

235

"

R.P. Dinkar

1987

"

"

236

"

S.K. Agarwal

1959/72/63

"

"

238

"

A.K. Pandey

1978/81

"

"

239

"

R.L. Mishra

1983

"

"

240

"

R.K. Srivastava

1971/88

"

"

241

"

O.P .Khanna

 

"

"

242

"

S.D. Dixit

1969

"

"

243

"

V.K. Gupta

1974/81/85/87

"

"

244

Prof

N.S. Nama

1985

"

"

246

Sri

S.K. Singh

1955/56/64

"

"

247

"

Dhanesh  Upadhyaya

1986

1990

"

248

"

V.K. Pandey

1986

1994

"

249

"

Devanand Uttam

1987

"

"

250

"

U.C. Gupta

Faculty

"

"

252

"

Rakesh Srivastava

1989

"

"

253

"

B.K. Singh

 

"

OBA/LM

254

Sri

V.K. Nigam

1984

1994

"

255

"

Sanjay Tripathi

 

"

"

256

"

T.B. Singh

1972

"

"

257

"

A.K. Singh

 

"

"

258

 

T.S. Negi

1966

"

"

259

Late

D.K. Asthana

1978

"

"

260

Sri

R.C. Jain

1957

"

"

261

"

D.B. Pandey

1961

"

"

262

"

Manvendra Singh

1983

"

"

263

"

S.K. Benerji

1981

1995

"

264

"

R.S. Bajpai

1982

1996

"

265

"

V.K. Pandey

 

"

"

266

"

R.K. Gupta

1985

"

"

267

"

V.N. Saxena

 

1997

"

268

"

A.K.Singh Gangwar

1989

"

"

269

"

Y.K. Nigam

 

"

"

270

"

P.K. Bhatia

 

"

"

271

"

D.N. Pandey

Faculty

"

"

272

"

R.C. Chaursia

Faculty

"

"

273

"

R.S. Tomar

Faculty

"

"

276

"

Atul Chauhan

 

"

"

277

"

Santosh Tewari

1985/86

"

"

279

"

D.S. Mahapatra

2002

"

"

280

"

C.P. Toshriwal

1968

"

"

281

"

Rajesh Kumar

1985/88

"

"

282

"

Prashant Vishnoi

1990

"

"

283

"

Brijesh Misra

2001

2001

"

284

"

Devesh Verma

2001

   "   

"

285

"

A.K. Tripathi

1987

2002

"

286

"

Alok Kumar

Faculty

"

"

287

"

Anoop Kr Chaturvedi

2001

"

"

288

"

Mahesh Dixit

2002

"

"

289

"

Rajeev Kumar Tiwari

2002

"

"

290

"

Alok Gupta

1994

"

"

291

"

Naveen Verma

2003

"

"

292

"

Balwan Singh

2003

"

"

293

Sri

Rohit Chandra Patel

2003

"

"

294

Sri

Phulendra Kumar

2003

"

OBA/LM

295

"

S.C. Gupta

1984

2002

"

296

"

Ajay Kumar Rajak

2002

"

"

297

"

Alok Rastogi

2002

"

"

298

"

Kuashal Kishore Singh

2002

"

"

299

"

Sanjay Kumar Maurya

2002

"

"

300

 

Ravindra Kumar Singh

2002

"

"

301

"

Pramod Kumar

1985

"

"

302

"

S.B. Gupta

1968

"

"

303

"

Shobhit Kumar Singh

2003

"

"

304

"

Rajesh Singh

2003 

"

"

305

"

Pankaj Kumar

2003 

"

"

306

"

Arvind Kumar Singh

2003 

"

"

307

"

Ashish Kumar

2003 

"

"

308

"

Pankaj Kumar

2003 

"

"

309

"

Gagan Kumar Sehgal

2003 

"

"

310

"

Jitendra Pratap

2003 

"

"

311

"

Alok Kumar

2003 

"

"

312

"

Satya Prakash Gautam

2003 

"

"

313

"

Amit Kumar

2003 

"

"

314

"

Shashidhar .P. Jha

2003 

"

"

315

"

Arun Kumar Verma

2003

"

316

"

Raghvendra Singh

2003 

"

"

317

"

Mukesh Kumar

2003 

"

"

318

"

Dharmjeet Singh

2003 

"

"

319

"

Ram Singh Yadav

2003 

"

"

320

"

Anil Kumar Maurya

2002 

"

"

321

"

Ajai Kumar

2001 

"

"

322

"

Rakesh Kr. Sharma

1984 

2003

"

323

"

Surendra Kumar

1983 

"

"

324

"

Rajendra Kr Gaur

1981 

"

"

325

"

Atal Vijay Agrawal

1986 

"

"

326

"

Sudipta Chowdhury

1983 

"

"

327

"

Suresh Chandra Bajaj

1971

"

"

328

"

R.A. Khan

1983 

"

"

329

"

Satindra Nigam

1970

"

"

330

"

Satish Kumar Sahegal

1957 

"

"

331

"

Bijendra Singh

 2002

"

"

332

"

Kapil C. Srivasatava

2003

"

OBA/LM

333

Sri

Mohit Agrawal

2003 

2003

"

334

"

Sandeep Sen

2004 

"

"

335

"

Ashutosh Kr Sahi

 

"

"

336

"

Ashutosh Singh

2003 

"

"

337

"

Anshuman Gupta

2003 

"

"

338

"

Chandan Kumar

2004 

"

"

339

"

Buddh Bilash

2004 

"

"

340

"

Vinod Kumar

 2003

"

"

341

"

Ramesh Kumar Yadav

2004

"

"

342

"

Vikash Verma

2004

"

"

343

"

Amit Sood

2003 

"

"

344

"

Abhimanyu Yadav

2004 

"

"

345

"

Siddharth Singh

2003

"

"

346

Miss

Malvika Bihari

2003 

"

"

347

Sri

Asheesh Kumar Dubey

2003

"

"

348

"

Vikas Pandey

2003 

"

"

349

"

Pushpendra Singh

2003 

"

"

350

"

Anu Misra

2003

"

"

351

"

Mridul Tandan

2003 

"

"

352

"

Malay Nand Chandra

2003

"

"

353

"

Ramesh Kumar Singh

1990 

"

"

354

"

Mandhata Singh

 1982

"

"

355

"

Ramesh Prasad Rao

 1984

"

"

356

"

V.K. Dangwal

1979 

"

"

357

"

S.K. Sharma

1982 

"

"

358

"

R.B. Chaurvedi

1981 

"

"

359

"

K.C. Maurya

1978 

"

"

360

"

K.B. Katiyar

1976 

"

"

361

"

R.C. Uttam

 1982

"

"

362

"

Roopendra Singh Yadav

 1984

"

"

363

"

Santosh Dayal

 

"

"

364

"

Sandeep Agarwal

1991

"

"

365

"

Ajai Kumar Saxena

1983 

"

"

366

"

Rajeshwar Shukla

1989 

"

"

367

Miss

Jaya Pandey

2002 

"

"

368

Sri

Dr. S.N. Sahai

1968 

"

"

369

"

P.P. Saini

1977

"

"

370

"

Raj Kishore

2004 

"

OBA/LM

371

Sri

Ravendra Singh

2004 

2003

"

372

"

Shravan Kumar Gupta

2004 

"

"

373

"

Nagendra Prasad

1986 

"

"

374

"

Guru Bux Singh

1978 

"

"

375

"

Dinesh Kumar Verma

1984 

"

"

376

"

Rajneesh Sharma

2004 

"

"

377

"

Ambrish Kumar Soni

2003 

"

"

378

"

Manoj Kumar

"

"

379

"

Kuldeep Dwivedi

1992 

"

"

380

"

M.S. Chauhan

1989 

"

"

381

"

Shiv Pal Singh

1982 

"

"

382

"

Jagdish Chandra Gupta

2004

"

"

383

"

Ambuj Kumar Bajpai

2003

"

"

384

"

Nirvikar Singh

2003 

"

"

385

"

Vinod Kumar Patel

2004

"

"

386

"

Sri Kishan Tripathi

2003

"

"

387

"

Sanjeev Kumar Singh

2003

"

"

388

"

Kamal Kumar Gupta

2005 

"

"

389

"

Dhirendra Singh

2005

"

"

390

"

Mahboob A. Rayeeny

1987

"

"

391

"

Vinod Kumar Gupta

1985 

"

"

392

"

Dr. V.P. Singh

1985 

"

"

393

"

Vikram Singh

 2004

"

"

394

"

P.P. Partha

1982 

"

"

395

"

Devendra Singh

1997 

"

"

396

"

Nitin Srivastava

2002 

"

"

397

"

Himanshu Srivastava

2002 

"

"

398

"

Surya Prakash Prajapati

2002 

"

"

399

"

Pawan Kumar Sharma

1987 

"

"

400

"

Kishore Kumar Sindhi

1994 

"

"

401

"

Arpit Gupta

1993 

"

"

402

"

Manoj Kacker

1987 

"

"

403

"

Anil Yadav

1995

"

"

404

"

Vivek Kumar Agarwal

1986 

"

"

405

"

Gyan P. Srivastava

1990 

"

"

406

"

Sarvesh Kumar Asthana

1990 

"

"

407

"

Dilip Singh

1989 

"

"

408

"

Veerendra Pratap Singh

1979 

OBA/LM

409

Sri

Vinod Kumar Yadav

 1987

2003

"

410

"

Deepak Srivastava

1992 

"

"

411

"

Balwant Singh

2003

"

"

412

"

Rahul Singh

2003 

"

"

413

"

Satish C. H. Juneja

 1975

"

"

414

"

Ravi Kumar Agrawal

1959  

"

"

415

"

P.P. Srivastava

1959 

"

"

416

"

Nitin Jain

 2004

"

"

417

"

Rajesh Pandey

1988

"

"

418

"

Sandeep Singh

2004 

"

"

419

"

Rajesh Kumar

1999 

"

"

420

"

Somnath Gupta

1998 

"

"

421

"

Sanjeev Dua

1997 

"

"

422

"

Harish Kumar Basal

1990 

"

"

423

"

Sandeep Kr Gautam

2001 

"

"

424

"

Rajeev Sharma

1988 

"

"

425

"

C.K. Porwal

1981 

"

"

426

Km

Priyanka Katiyar

1998

"

"

427

Sri

Anurag Srivastava

1979 

"

"

428

"

Hardayal Singh

1983 

"

"

429

"

Sunil Mathur

1989 

"

"

430

"

S.K. Guptal

1975 

"

"

431

"

Manoj Kumar Tewari

2005 

"

"

432

"

Raj Kamal Sudan

1967

"

"

433

"

Suraj Bajpai

2004 

"

"

434

"

Shiv Kumar Singh

2005 

"

"

435

"

Akhil Dev

2005 

"

"

436

"

Gulshan Kapoor

1983 

"

"

437

"

Rakesh Verma

2005 

"

"

438

Km

Richa Gupta

2004

"

"

439

"

Nupur Chopra

2004 

"

"

440

"

Swati Misra

2004

"

"

441

"

Mansi Agrawal

2004

"

"

442

Sri

Gautam Sharma

2005

"

"

443

"

Manish Saxena

2005 

"

"

444

"

Mayank Kuchhal

2005 

"

"

445

"

Tarun Jayal

2005 

"

"

446

"

Harendra Singh Rawat

2005 

"

OBA/LM

447

Sri

Mayank Singh

2003 

2003

"

448

"

Mohd. Zahid Siddique

2004 

"

"

449

"

Om Prakash

2005 

"

"

450

"

Kapil Dev

2004

"

"

451

"

P.N. Srivastava

1973 

"

"

452

"

Yashwant Singh

2004 

"

"

453

"

Lalmani Kumar

2005 

"

"

454

"

Shiv Shankar Prasad

2005 

"

"

455

"

Pramod Kumar

2005 

"

"

456

"

Sanjeev Kumar Rajput

1984 

"

"

457

"

R.D. Pandey

1983 

"

"

458

"

I.S. Rautela

1980 

"

"

459

"

Kafeel Ahmed

1990 

"

"

460

"

Pankaj Sinha

1991 

"

"

461

Miss

Poonam Trivedi

1982 

"

"

462

Sri

Alok Sharma

2004 

"

"

463

"

Kuldeep Singh

2005 

"

"

464

"

Rajesh Kumar Singh

2005 

"

"

465

Sri

Santosh Pratap Singh

2005

"

"

466

"

Naseeb Ahmed Malik

2005 

"

"

467

"

Arvind Singh

2004

"

"

468

"

Vaibhav Garg

2005 

"

"

469

"

Gareeb Das

2005 

"

"

470

"

Sunil Kumar Singh

2006 

"

"

471

"

Vikash Chandra

2005 

"

"

472

Km

Preeti Pandey

2005

"

"

473

Sri

Vinay Kumar Gupta

1987 

"

"

474

"

Dhananjay Kumar

2005 

"

"

475

"

Raja Bhaiya Shukla

1981

"

"

476

"

V. Vishnoi

 

"

"

477

"

R.P. Verma

 

"

"

478

Km.

Rashi Gupta

2005 

"

"

479

Sri

Gaurav Kumar Sarswat

2006 

"

"

480

"

Umesh Kumar Bajpai

1977 

"

"

481

"

Jasbir Singh

1980

"

"

482

"

Gurdeep Arora

1993 

"

"

483

"

P.K.Agrawal

1981

"

"

484

"

Pankaj Yadav

1991

"

OBA/LM

485

Sri

Dilip Kunar Srivastava

 

2003

"

486

"

Rajendra Kumar

1981 

"

"

487

"

Pradeep Misra

 

"

"

488

"

Ankur Saxena

2005

"

"

489

Km

Nidhi Saxena

2005

"

"

490

"

Ankita Srivastava

2005 

"

"

491

"

Manjula Pastar

2005 

"

"

492

"

Piyush Gupta

2005 

"

"

493

"

Nelly Nivedita 

2005 

"

"

494

"

Pardeep Pathak

 

"

"

495

"

Alok Pandey

 

"

"

496

"

Harish Joshi

1991 

"

"

497

"

Niraj Khandelwal

1991

"

"

498

"

S.K. Nigam

1995 

"

"

499

"

Narendra Verma

"

"

500

"

Sanjay Kumar Seth

1984

"

"

501

"

Shailendra Singh Yadav

2004 

"

502

"

Manish Verma

2005

"

"

503

"

Ajai Singh

2005

"

"

504

"

Awadhesh Kr. Gaurav

 

"

"

505

"

Sarvesh Kumar

 

"

"

506

"

Subodh Misra

2005 

"

"

507

"

Dinesh Kumar

2006 

"

"

508

"

Manoj Kumar Gautam

 

"

"

509

"

R.S. Gangwar

 

"

"

510

"

Sukesh Tewari

 

"

"

511

Km

Shraddha Awasthi

 

"

"

512

Sri

Prakash C. Shukla

2005 

"

"

513

"

Dharnendra Kr Gautam

2005

"

"

514

"

Kamal Kumar Awasthi

"

"

515

"

B.B. Bharti

1980 

"

"

516

"

Israr Ahmed

 2001

"

"

517

"

Surendra Kr Tewari

1982

"

"

518

"

Kailash Chandra Gupta

1980 

"

"

519

"

Shailendra Kumar

1988

"

"

520

"

Alok Srivastava

1988

"

"

521

"

R.A. Agrawal

1966 

"

"

522

"

R.C. Sharma

1984 

"

OBA/LM

523

Sri

D.K. Pathak

 1987

2003

"

524

"

R.A. Sachan

 1969

"

"

525

"

Mukesh Kr. Srivastava

 1984

"

"

526

"

J.P. Shahu

 

2004

"

527

"

Rohit Kumar Srivastava

 1971

"

"

528

"

Neeraj Yadav

 1987

2006

"

529

"

Sanjay Srivastava

 1987

2006

"

530

"

Vivek Mishra

1996 

2007

"

531

"

Jitendra Pratap Singh

1999 

2007

"

532

"

Gur Mel Singh

1978 

2007

"

533

"

Alok Singh Bhadauria

1990 

2007

"

534

"

Iqbal Ahmed

1995 

2007

"

535

"

Hira Lal

1989 

2007

"

536

"

Radhey Singh Chauhan

1992 

2007

"

537

"

Shiv Ram Pal

1984 

2007

"

538

"

Sanjai Srivastava

1986

2007

"

539

"

Anurag Rastogi

1996

2007

"

540

"

Sompal Singh

1991 

2007

"

541

"

Rajeev Gupta

1997 

2007

"

542

Miss

Arnika Sachan

2006

2007

"

543

Sri

Harikesh Chaudhary

1989 

2007

"

544

"

Triloki Singh

1958 

2007

"

545

"

U.S. Gupta

1991 

2007

"

546

"

Raghvendra Agarwal

 

2007

"

547

"

Vineet Pandey

1994 

2007

"

548

"

Jasmeet Singh Rekhi

1996 

2007

"

549

"

Raj Kumar Gupta

1998

2007

"

550

"

Ajit Kumar Kokoti

1984

2007

"

551

"

Sanjay Dua

1992

2007

"

552

"

Bhanu Pratap Singh

2008

2007

"

553

"

Ashok Yadav

1991 

2007

"

554

"

S.S. Shukla

1965

2007

"

555

"

S.P. Yadav

1991

2007

"

556

"

Mujibur Rehman

1995

2007

"

557

Gaurav Gupta

1996 

2007

"

558

Krishna Kumar Gupta

1984 

2007

"

559

Vinod Kumar

1981

2007

"

560

Radha Krishna Kapoor

1951 

2007

OBA/LM

561

Sri

Vivek Kumar

1996

2007

562

"

Y. Shanti Kumar

1990

2007

563

"

Anjan Barua

1983

2007

564

"

Madan Mohan Bhatt

1981

2007

565

"

Manish Kumar Gupta

1986

2007

566

"

Jai Prakash Yadav

1988

2007

567

"

Nagendra Singh Kotwal

1985 

2007

568

"

Manoj Kumar Katiyar

1995 

2007

569

"

D.K. Singhal

1980 

2007

570

"

Satish Uniyal

1994 

2007

571

"

Sunil Kumar Singh

2006

2007

572

"

Nitin Kumar Katiyar

1996

2007

573

"

Rama Asrey Lal

1976 

2007

574

"

B.S. Negi

1975 

2007

575

"

Alok Kumar

1985 

2007

576

"

R.K. Sharma

1987 

2007

577

"

N.K. Tandon

1964 

2007

578

"

V.K. Malhotra

1964 

2007

579

"

Shashank Sharma

1976 

2007

580

"

Harish Goswami

1963 

2007

581

"

Jitendra Shukla

1998 

2007

582

"

Vivek Singh

2001 

2007

583

"

Durga Prasad

1971 

2007

584

"

Naresh Kumar

1986 

2007

585

"

T.N. Rastogi

1960

2007

586

"

S.C. Nathani

1976 

2007

587

"

R.K. Jain

1990

2007

588

"

H.P. Shukla

1974

2007

589

"

A.K. Ranjan

1974

2007

590

"

Rupesh Kumar

1997 

2007

591

"

Anil Kumar Singh

1997

2007

592

"

Mohd. Sohail Siddique

 1997

2007

593

"

Ajai Kumar

 1996

2007

594

"

Dr. D.B. Shakyawar

1987 

2007

595

"

Dilip Kushwaha

2007 

2007

596

"

S.D. Joshi

 

2008

597

"

Harish Kumar Sahu

1998 

2009

598

"

M.C. Gangwar

1978

2009

OBA/LM

599

Sri

Virendra Singh Kushwaha

1981

2010

"

600

"

Mukhtar Ahmad

1984 

2011

"

601

"

Sudhir Khare

1988

2013

"

602

"

Dinesh Gambhir

1988

"

603

"

Alok Kumar Gupta

1988

"

604

"

Sanjeev Kumar Agrawal

1988

"

605

"

Siddhant Sharma

1988

"

606

"

Santosh Kumar Mishra

2013

"

607

"

Rajat Dwivedi

2013

"

608

"

Randhir Kumar

2013

"

609

"

Anuj Verma

2013

"

610

"

Shaleen Rastogi

2013

"

611

"

Mohd. Zeeshan Husain

2013

"

612

Km

Divya Bansal 2014

"

613

"

Ratna Tiwari 2014

"

614

Sri

Brahma Deo Pandey

2014

2014

"

615

"

Ranjeet Kumar

2014

"

616

"

Tarun Kumar Ambedkar

2014

"

617

"

Mayank Gupta

2014

"

618

"

Deepak Kushwaha

2014

"

619

Km

Jagriti Pandey

2014

"

620

"

Ankur Bagga      

2014

"

621

"

Pragati Gautam

2014

"

622

"

Megha Dubey

2014

"

623

"

Poonam Singh

2014

"

624

"

Swati Agrwal

2014

"

625

"

Divya Bajpai

2015

"

626

"

Alankrita Singh

2014

"

627

Sri

Ravince Varshney

2014

"

628

"

Arpit Agrawal

2015

"

629

"

Raghvendra Pratap Singh

2014

"

630

"

Harsh Srivastava

2015

"

631

"

Amit Mani Tripathi

2015

"

632

"

Divendu Mishra

2014

"

633

"

Rishabh Kakkar 2014

"

634

"

Shivam Gupta 2014

"

635

"

Amit Kumar Saroj 2014

"

636

"

Prabhakar Singh 2014

OBA/LM

637

Sri

Harshit Srivastava 2014

2014

638

"

Saurabh Goyal 2014

639

"

Sumit Sahu 2014

640

"

Gaurav Mishra 2014

641

"

Shiv Nandan Singh 2014

642

"

Rahul Dubey 2014

643

Km

Aditi Gupta 2015

644

Sri

Pravendra Singh 2014

645

Km

Harshita Gangwar 2014

646

"

Kajal Garg 2014

647

Sri

Vikas Sachan 2014

648

"

Anurag Kushwaha 2014

649

"

Vinod Kumar Yadav 2014

650

"

Raghvendra Omer 2014

651

"

Ravi Babu Sharma 2014

652

"

Saurabh Rastogi 2014

653

"

Ayush Dwivedi 2014

654

"

Ravi Krishna Maurya 2014

655

"

Prashant Kumar Pandey 2014

656

"

Kanhiya Sharma 2014

657

"

Shailendra Kumar 2014

658

Km

Richa Saxena 2014

659

Sri

Brijendra Singh 2014

660

"

Jitendra Kumar 2014

661

"

Dhrendra Kumar Maurya 2014

662

"

Duleep kumar 2014

663

Km

Cheena Goel 2014

664

"

Priyanka Sahu 2014

665

"

Yashoda Devi 2014

666

Sri

Mohit Koul 2014

667

"

Pradeep Singh 2014

668

"

Shubham Goel 2014

669

Km

Vandana Jain 2014

670

Sri

Akhil Gupta 2014

671

"

Raghvendra Singh 2014

672

"

Ashish Kanojia 2014

673

"

Kuldeep Pranami 2014

674

"

Durgesh Kumar Yadav 2014

OBA/LM

675

Sri

Hukum Singh Yadav 2014

2014

676

"

Rajoo Sonkar 2014

677

"

Vivek Katiyar 2014

678

"

Santosh Saxena 2014

679

"

Chandra Bhan Singh 2014

680

"

Vivek Kumar 2014

681

"

Anuj Kumar Tiwari 2014

682

"

Mohd. Mustafa 2014

683

"

Ashish Kumar Singh 2014

684

"

Amit Kumar Chandhari 2014

685

"

Deepak Tiwari 2014

686

"

Vinay Kumar Bind 2014

687

"

Surya Mittal 2014

688

"

Ashish Verma 2014

689

"

Vinay Soni 2014

690

"

Sangram Singh 2014

691

"

Chandu Paswan 2014

692

"

Rahul Ratna Pal 2014

693

"

Nitin Gupta 2014

694

"

Arun Kumar Verma 2014

695

"

Ankit Kumar 2014

696

"

Dharmendra Kumar 2014

697

"

Manoj Kumar Soni 2014

698

"

Arun Kumar Singh Niranjan 2014

699

"

Sharad Bhadauriya 2014

700

"

Mohd. Arman 2014

701

"

Aman Kumar 2014

702

"

Kaushal Kishore 2014

703

"

Lokesh Kumar Gupta 2014

704

"

Anurag Singh Sachan 2014

705

"

Anubhav Gupta 2014

706

"

Dhiru Kumar Srivastava 2014

707

"

Jitendra Yadav 2014

708

"

Aviral Gupta 2014

709

"

Waris Kumar Soni 2014

710

"

Ravi Kumar Mishra 2014

711

"

Akhand Deep Singh 2014

712

"

Mukul Kumar Ravidas 2014

OBA/LM

713

Sri

Rohit Kumar 2014

2014

714

"

Loveesh Kumar Rajput 2014

715

"

Atul Kumar Singh 2014

716

"

Narendra Shankar Chauhan 2014

717

"

Ankush Garg 2014

718

"

Aniruddh Kumar Divoliya 2014

719

Km.

Ankita Gangwar 2014

720

"

Sunanda

2008

ST to LM

721

Sri

Arpit Singh

2010

2014

722

"

Vinay Uttam

2010

723

"

Animesh Singh

2010

724

"

Saras Kumar Mishra

2010

725

"

Arvind Kumar Singh

2009

726

"

Mohd. Taj Afzal

2008

727

"

Salar Shaikhuddin

2008

728

"

Anusuya Nand Verma

2010

729

"

Afzal Ali

2008

730

"

Ashish

2008

731

"

Punit Sahu

2008

732

"

Rajesh Prajapati

2008

733

Km.

Shama Bhatia

2010

734

"

Dhananjay Kumar

2010

735

"

Mohd. Helal Anwar

2008

736

"

Saurabh Singh Katiyar

2010

737

"

Rana Chetan Singh

2010

738

"

Pramod Kumar

2010

739

"

Rakesh Kumar

2008

740

"

Manish Srivastava

2008

741

"

Aman Chauhan

2010

742

"

Ran Vijay Singh

2009

743

"

Manvir Singh

2008

744

"

Ram Chandra Gupta

2008

745

Km.

Lovely Gupta

2008

746

"

Swati Chaurasia

2008

747

"

Mohit Gupta

2010

748

"

Kuldeep Tiwari

2010

749

"

Nikhil Srivastava

2009

750

"

Randheer Kumar

2010

OBA/LM

751

Sri

Dharmendra Kr Uttam

2010

ST to LM

"

752

"

Vimal Singh

2009

2014

"

753

"

Rahul Swaroop Verma

2008

"

754

"

Mohit Kumar

2010

"

755

Km.

Reetika Jain

2009

"

756

Sri

Pawan Tiwari

2008

"

757

"

Sachchida Nand Dwivedi

2008

"

758

"

Varun Tyagi

2010

"

759

"

Rajiv Kumar Gupta

2009

"

760

"

Rahul Krishna Nigam

2009

"

761

Km.

Prekshi Jain

2008

"

762

Sri

Jitendra Kumar Tripathi

2008

"

763

"

Anil Kumar

2010

"

764

"

Sunil Kumar

2008

"

765

"

Avinash Singh Patel

2010

"

766

"

Vikas Kumar

2009

"

767

"

Praveen Kumar Gupta

2009

"

768

"

Vivek Yadav

2008

"

769

"

Amit Bansal

2009

"

770

"

Sumit Pandey

2008

"

771

"

Anirudh Pandey

2009

"

772

Km.

Preeti Trivedi

2010

"

773

"

Mukul Jain

2009

"

774

"

Shashank Kumar Rai

2010

"

775

"

Amit Kumar Yadav

2009

"

776

"

Gyan Prakash Dubey

2009

"

777

"

Mayank Srivastava

2009

"

778

"

Aakash Deep Srivastava

2009

"

779

"

Satish Chandra Rawat

2010

"

780

"

Ashish Kumar Singh

2009

"

781

"

Narendra Pratap Singh

2008

"

"

782

"

Pranay Prabhakar

2010

"

"

783

"

Y. Rahul

2010

"

"

784

"

Rahul Chawla

2008

"

"

785

"

Jitendra Kumar

2008

"

"

786

"

Kunal Bhaaney

2008

"

"

787

"

Shivendra Yadav

2008

"

"

788

"

Sushant Pandey

2008

"

OBA/LM

789

Sri

Uma Kant

2009

ST to LM

790

Sri

Jitendra Singh

2008

2014

791

Anil Kumar Gangwar

2010

792

Santosh Kumar

2008

793

Pradeep KumarYadav

2008

794

Anil Kumar

2010

795

Munesh Kumar

2010

796

Krishna Kr Kushwaha

2009

797

Sandeep Kumar Gupta

2009

798

Ashish Kumar

2009

799

Kuldeep Singh

2008

800

Aniket Kumar Singh

2009

801

Jahageer Ahmd.

2010

802

Dinesh Kumar Yadav

2009

803

Sunil Kumar

2009

804

Shambhoo Singh Yadav

2009

805

Rajeev Kumar Singh

2009

806

Jagdish

2008

807

Narottam Kumar

2009

808

Arun Kumar Singh

2008

809

Ravi Shanker Awasthi

2009

810

Kishan Jee jaiswal

2010

811

Viksh Gupta

2009

812

Parteek Kakkar

2009

813

Abhishekh Singh

2009

814

Santosh Kumar

2008

815

Kshitij Verma

2009

816

Birendra Kumar

2010

817

Navneet Kumar Nayak

2010

818

Ashok Kumar

2009

819

Amarendra Kr Singh

2010

820

Lav Kush Saran Pandey

2009

821

Naveen Kumar

2009

822

Sunil Kumar

2010

823

Mohammad Yasir Irfan

2009

824 Km. Saumya Singh Student

825 Sri Rishab Chaurasia

826 Nitish Pal

OBA/LM 827 “  Pushpendra Singh

Student

2014
“  828 “  Sobhit Srivastava

“ 
“  829 “  Subhash Dixit

“ 
“  830 “  Jitendra Verma

1995

“ 
“  831 “  Pranav Kumar Mazumdar

Student

“ 
“  832 “  Aishwary Jaiswal

“ 
“  833 “  Nirmit Gupta

“ 
“  834 “  Abhishek Dwivedi

“ 
“  835 “  Abujar

“ 
“  836 “  Jamir Ahmed

“ 
“  837 “  Kamta Prasad

“ 
“  838 “  Anupam Bharti

“ 
“  839 “  Bhupendra Kumar

“ 
“  840 “  Sudheer Kumar

“ 
“  841 “  Shyamji

“ 
“  842 “  Avinash Chandra

“ 
“  843 “  Pritesh verma

“ 
“  844 Km. Shani Pathak

“ 
“  845 Sri Sanjay Kumar Chaudhary

“ 
“  846 “  Vinod Kumar 

“ 
“  847 “  Hardeep Kumar

“ 
“  848 “  Mukesh Gautam

“ 
“  849 “  Abhishek Verma

“ 
“  850 “  Prince Rajpoot

“ 
“  851 “  Vindresh Kumar Chaudhary

“ 
“  852 “  Vishvas Umraw

“ 
“  853 “  Shailesh Singh

“ 
“  854 “  Mohd. Rashid

“ 
“  855 “  Mohd. Tayyab

“ 
“  856 “  Kamlendra Kumar

“ 
“  857 “  Imran Khan

“ 
“  858 “  Gautam Kumar Saroj

“ 
“  859 “  Sumit Kumar

“ 
“  860 “  Gaurav Kumar

“ 
“  861 “  Laxman Gupta

“ 
“  862 Km. Ruchika Saini

“ 
“  863 “  Shivangi Dwivedi

“ 
“  864 Sri Apoorv Singh Chauhan

“ 
OBA/LM 865 Km. Ishneet Kaur Student 2014
“  866 “  Prabhakar Singh

“ 
“  867 Km. Tanya Maurya

“ 
“  868 “  Prerana Singh

“ 
“  869 “  Jaya Sharma

“ 
“  870 Sri Ashindra Singh Sengar

“ 
“  871 “  Ravindra Kumar

“ 
“  872 “  Aditya Dhanraj

“ 
“  873 “  Himalaya Singh

“ 
“  874 “  Vivek Ranjan

“ 
“  875 “  Deepak Kumar

“ 
“  876 “  Amit Kumar

“ 
“  877 “  Sandeep Modi

“ 
“  878 “  Vipin Kumar Yadav

“ 
“  879 “  Vishal Gautam

“ 
“  880 “  Ashutosh Singh

“ 
“  881 “  Anjaney Singh

“ 
“  882 “  Nirbhay Singh

“ 
“  883 “  Ajeet Kumar

“ 
“  884 “  Nisheeth Kumar

“ 
“  885 “  Siddharth Nigam

“ 
“  886 “  Vipin Kumar Verma

“ 
“  887 “  Himanshu

“ 
“  888 “  Vijay Rajpoot

“ 
“  889 “  Ashish Rastogi

“ 
“  890 “  Saurabh Uttam

“ 
“  891 “  Yuvraj Singh Sengar

“ 
“  892 Km. Poornima Singh

“ 
“  893 “  Saumya Srivastava

“ 
“  894 “  Mani Gupta

“ 
“  895 “  Shreshtha Sonkar

“ 
“  896 Sri Hargovind Singh

“ 
“  897 “  Sunil Dwivedi

“ 
“  898 “  Gaurav Singh Chandel

“ 
“  899 “  Vibhuti Saurav

“ 
“  900 “  Priyanshu Sagar

“ 
“  901 Km. Avantika Chaturvedi

“ 
“  902 Sri Ravi Praksh Kesharvani

“ 
“  903 Sri  Azeem Ahmed Student 2014 
“  904 “  Nitish Kumar Singh

“ 
“  905 “  Ashish Kanaujia

“ 
“  906 “  Govind Kumar Singh

“ 
“  907 “  Sudhanshu Maurya

“ 
“  908 “  Gaurav Sonkar

“ 
“  909 Km. Sristhi Bajpai

“ 
“  910 Sri Pushpendra 

“ 
“  911 “  Babloo Raikwar

“ 
“  912 “  Vaibhav Singh Chauhan

“ 
“  913 “  Nitish Yadav

“ 
“  914 “  Rahul

“ 
“  915 “  Ravish Tandon

1988

“ 
“  916 “  Ajay Singh Solanki Student “ 
“  917 “  Alok Tewari “  “ 
“  918 “  Pawan Kumar “  “ 
“  919 “  Amar Kumar “  “ 
“  920 “  Ashish Jaiswal “  “ 
“  921 “  Alok Kumar Bhaddauria “  “ 
“  922 “  Raghvendra Pal Singh “  “ 
“  923 “  Vikas Kumar “  “ 
“  924 “  Ankit Kumar Yadav “  “ 
“  925 “  Aftab Ahmad “  “ 
“  926 “  Harish Chandra Porwal “  “ 
“  927 “  Arvind Jain 1989  “ 
“  928 “  Reshu Kumar Student “ 
“  929 “  Shailendra Mishra 1996 “ 
“  930 “  Vikas Pandey Student  “ 
“  931 “  Viplove Raman “  “ 
“  932 “  Alok Pratap Singh “  “ 
“  933 “  Jatin Devendra Srivastava “  “ 
“  934 Km. Anupam Gupta “  “ 
“  935 Km. Reena Kanoujia “  “ 
“  936 Sri  Subhash Chandra Yadav “  “ 
“  937 “  Manjeet Kumar “  2018