List of Secretaries

S.No.

Name

Tenure

1

Sri B.N. Bhattachajee

1940-41

2

“ C.G. Shively

1941-42

3

“ D.S. Mathur

1942-43

4

“ C.G. Shively

1943-45

5

“ V.R. Gautam

1945-46

6

“ R.S. Agarwal

1946-47

7

“ J.P. Srivastava

1948-49

8

“ C.L. Mallah

1949-50

9

“ J.B. Mathur

1950-51

10

“ I.N. Kapoor

1951-52

11

“ B.L. Agarwal

1952-53

12

“ J.B. Mathur

1953-54

13

“ V.S. Bhal

1954-57

14

” M.K. Jain

1957-58

15

“ M.W. Kalale

1958-59

16

“ R.P. Jhanjee

1959-61

17

“ B.N. Rai

1961-63

18

“ R.K. Sharma

1963-64

18

“ R.P. Jhanjee

1964-66

19

“ S.N. Singhal

1966-67

20

“ J.B. Mathur

1967-69

21

“ Y.N. Mathur

1969-71

22

“ R.P. Jhanjee

1971-72

23

“ C.P. Agarwal

1972-74

24

“ S.A. Samad

1974-78

25

“ R.K. Maheshwari

1978-80

26

“ C.P. Agarwal

1980-82

27

“ Ashok Agarwal

1982-87

28

“ J.K. Pandey

1987-89

29

“ B.D. Dixit

1989-94

30

“ G.P. Mishra

1994-98

31

“ R,K, Srivastava

1998-2014

32

“ Rama Kant Yadav

2014-

Powered By WP Table Builder
Login